Estudi de risc Individual

La disposició transitòria quarta de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lliuta contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, estableix el termini màxim per la realització de l'Estudi: "Els subjectes obligats hauran de realitzar el seu estudi de risc individual (ERI) en els termes previstos a l'article 5 d'aquesta Llei, en el termini de dos anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei." En aquest sentit, els subjectes obligats comptàven fins el passat 18 de juliol del 2019 per realitzar i documentar l'ERI.

L'incompliment de l'obligació d'efectuar un estudi de risc individual en els termes establerts per la Llei i el seu Reglament d'aplicació constituirà una infracció de caràcter molt greu, així com el fet d'efectuar un estudi de risc individual que no sigui adequat, suficient, objectiu i realista constituirà una infracció de caràcter greu.

Si encara no tens l'ERI, el vols revisar, monitoritzar o actualitzar, compta amb SD COMPLIANCE.

Per a empreses d'1 a 4 treballadors

400 €

Per a empreses de 5 a 10 treballadors

800 €

Per a empreses de més de 10 treballadors

1.200€


Condicions del servei:

 1. SD COMPLIANCE prestarà al client el Servei "ESTUDI DE RISC INDIVIDUAL" que especificarà en el document "Contracte de servei"'. Qualsevol modificació en el Contracte s'ha d'acordar entre SD COMPLIANCE i el client i quedar reflectida per escrit. 
 2. La decisió respecte a l'execució, seguiment o implementació de l'assessorament, consell, opinió o recomanació realitzada per SD COMPLIANCE en el marc d'aquest Servei és exclusiva del client, que l'adopta sota la seva responsabilitat. 
 3. El Servei queda limitat exclusivament a la jurisdicció andorrana. 
 4. Sense perjudici que al Contracte es concreti, si escau, SD COMPLIANCE podrà, quan així ho consideri oportú o sigui necessari, substituir o modificar el nombre de professionals o empleats assignats  al client. 
 5. Excepte si s'indica el contrari, els imports dels honoraris estimats o pressupostats són nets de l'Impost General Indirecte (IGI) i de qualsevol altre impost indirecte que sigui aplicable, que s'inclouran a la factura com a conceptes separats. 
 6. Dins de l'import d'honoraris s'inclouen els desplaçamentments en què SD COMPLIANCE pugui incórrer en la prestació dels Serveis.  
 7. SD COMPLIANCE sol.licitarà al client tota la informació i documentació que al seu judici resultin necessàries per a l'adequada i eficaç prestació dels Serveis. El client mantindrà indemne a SD COMPLIANCE de qualsevol reclamació de tercers per raó de l'accés a dita informació o documentació.
 8. SD COMPLIANCE s'obliga a salvaguardar la confidencialitat de tota la informació i documentació rebudes del client que no siguin de domini públic, i únicament podrà revelar-la amb autorització del client o per ordre de qualsevol autoritat administrativa, judicial o legalment autoritzada per a això.
 9. Finalitzada la prestació dels Serveis, SD COMPLIANCE tornarà al client tota la documentació original que tingui en el seu poder en relació a aquest Servei..
 10. El client autoritza a SD COMPLIANCE a conservar còpia de qualsevol informació i documentació facilitada pel mateix amb ocasió de la prestació dels Serveis durant el temps que consideri oportú, amb subjecció al deure de confidencialitat. SD COMPLIANCE no assumeix cap obligació de mantenir aquestes còpies durant un període de temps concret, i pot destruir-les dels seus fitxers sense requerir cap autorització. 
 11. Excepte indicació expressa en contrari per part del client, aquest autoritza a SD COMPLIANCE a donar publicitat a la seva intervenció en la prestació dels Serveis al client, sempre que no es desvetlli informació confidencial.
 12. El client podrà utilitzar, exclusivament per al seu ús, tota la documentació generada per SD COMPLIANCE amb ocasió de la prestació dels Serveis, no podent distribuir la mateixa ni facilitar el seu accés a altres persones diferents del client, excepte prèvia autorització expressa i escrita de SD COMPLIANCE.