Assessorament a l'OCIC

Per a empreses d'1 a 4 treballadors

50 € mensuals

Per a empreses de 5 a 10 treballadors

100 € mensuals

Per a empreses de més de 10 treballadors

175 € mensuals


Condicions del servei:

 1. SD COMPLIANCE prestarà al client el Servei "ASSESSORAMENT A L'OCIC" que especificarà en el document "Contracte de servei" amb una durada mínima d'un any. Qualsevol modificació del Contracte s'ha d'acordar entre SD COMPLIANCE i el client i quedar reflectida per escrit. 
 2. La decisió respecte a l'execució, seguiment o implementació de l'assessorament, consell, opinió o recomanació realitzada per SD COMPLIANCE en el marc d'aquest Servei és exclusiva del client, que l'adopta sota la seva responsabilitat. 
 3. El Servei queda limitat exclusivament a la jurisdicció andorrana. 
 4. Sense perjudici que al Contracte es concreti, si escau, SD COMPLIANCE podrà, quan així ho consideri oportú o sigui necessari, substituir o modificar el nombre de professionals o empleats assignats  al client. 
 5. Excepte si s'indica el contrari, els imports dels honoraris estimats o pressupostats són nets de l'Impost General Indirecte (IGI) i de qualsevol altre impost indirecte que sigui aplicable, que s'inclouran a la factura com a conceptes separats. 
 6. Dins de l'import d'honoraris s'inclouen els desplaçamentments en què SD COMPLIANCE pugui incórrer en la prestació dels Serveis.  
 7. SD COMPLIANCE sol.licitarà al client tota la informació i documentació que al seu judici resultin necessàries per a l'adequada i eficaç prestació dels Serveis. El client mantindrà indemne a SD COMPLIANCE de qualsevol reclamació de tercers per raó de l'accés a dita informació o documentació.
 8. SD COMPLIANCE s'obliga a salvaguardar la confidencialitat de tota la informació i documentació rebudes del client que no siguin de domini públic, i únicament podrà revelar-la amb autorització del client o per ordre de qualsevol autoritat administrativa, judicial o legalment autoritzada per a això.
 9. Finalitzada la prestació dels Serveis, SD COMPLIANCE tornarà al client tota la documentació original que tingui en el seu poder en relació a aquest Servei..
 10. El client autoritza a SD COMPLIANCE a conservar còpia de qualsevol informació i documentació facilitada pel mateix amb ocasió de la prestació dels Serveis durant el temps que consideri oportú, amb subjecció al deure de confidencialitat. SD COMPLIANCE no assumeix cap obligació de mantenir aquestes còpies durant un període de temps concret, i pot destruir-les dels seus fitxers sense requerir cap autorització. 
 11. Excepte indicació expressa en contrari per part del client, aquest autoritza a SD COMPLIANCE a donar publicitat a la seva intervenció en la prestació dels Serveis al client, sempre que no es desvetlli informació confidencial.
 12. El client podrà utilitzar, exclusivament per al seu ús, tota la documentació generada per SD COMPLIANCE amb ocasió de la prestació dels Serveis, no podent distribuir la mateixa ni facilitar el seu accés a altres persones diferents del client, excepte prèvia autorització expressa i escrita de SD COMPLIANCE.