Servei comptable

  • Elaboració i presentació dels comptes anuals
  • Elaboració i presentació de les liquidacions tributàries i pagaments a compte (IGI, IS, IRNF, IRPF)
  • Declaració de rendiments arrendataris