Protecció de dades 

Les empreses, com a responsables del tractament, tenen l'obligació d'establir les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals. 

A aquest efecte, amb aquest servei, SD COMPLIANCE: 

  • Elabora el Registre d'Activitats del Tractament pel control intern de les dades personals 
  • Elabora informes d'avaluació d'impacte de protecció de dades 
  • Delegat de protecció extern i assessorament permanent al Delegat de Protecció de Dades (DPD) intern de l'entitat
  • Elabora informes de Revisió anual dels procediments establerts per a la protecció de dades a l'entitat 
  • Tramita procediments administratius davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. 
  • Confecciona tota la documentació de seguretat, on es recullen els protocols adequats per a la protecció de les dades, i que compta amb el consentiment inequívoc del client, a més de l'exercici dels drets que legalment li corresponen (drets d'informació, oposició, accés, rectificació , supressió i indemnització), etc