Companyies i Corredors d'assegurances

Les companyies d'assegurances i reassegurances que es consideren subjectes obligats són les entitats habilitades per operar al Principat d'Andorra en el ram de vida amb la pertinent autorització.

Són corredors d'assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen per compte propi l'activitat de mediació d'assegurances en el ram vida a canvi d'una remuneració.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa a les companyies d'assegurances i reassegurances en el ram de vida.