Advocats i membres d'altres professions jurídiques independents 

L'advocat és un professional lliure i independent que aplica la ciència i la tècnica jurídiques per assolir l'efectivitat dels drets i les llibertats fonamentals, per cercar la solució dels conflictes entre els particulars, entre aquests darrers i les administracions públiques, i entre les mateixes administracions públiques, i també per contribuir a la millora de la justícia. Han de constar necessàriament com a membres exercents al Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra.

Els advocats, al igual que els membres d'altres professions jurídiques independents, són subjectes obligats quan participen, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d'operacions per compte del seu client relatives a:

- La compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;- La gestió de fons, valors o altres actius del client;- L'obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d'estalvi o comptes de valors;- L'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats;- La creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als advocats i membres d'altres professions jurídiques independents.