L'Estudi de risc individual

2021-02-23

La lluita contra el blanqueig de capitals se centra en la importància que tenen els subjectes obligats , doncs se'ls exigeix que adoptin mesures adequades per fer front a aquesta amenaça. Una de les eines de gestió i identificació dels riscos de blanqueig de valors o diners i de finançament del terrorisme és l'Estudi de risc individual (ERI).

L'Estudi de risc individual és l'eina que serveix al subjecte obligat a identificar i gestionar  adequadament el risc de blanqueig i de finançament del terrorisme al que està exposat. És a dir, és un procés d'autoevaluació del propi negoci, amb l'objectiu de detectar aquelles àrees més vulnerables per concentrar esforços i mesures de control per reduir-ne el risc associat.

L' obligació de realitzar l'ERI ve establerta per l'article 5 de la Llei 14/2017: 

"1. Els subjectes obligats han d'adoptar mesures adequades per identificar, avaluar i comprendre els seus riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme. Aquest estudi de risc individual (ERI) ha de:

a) estar adequadament documentat i reflectit en un informe escrit; 

b) considerar tots els factors de risc rellevants abans de determinar el nivell global de risc i les mesures de mitigació apropiades. Aquests factors de risc han d'incloure els relatius a clients, països o zones geogràfiques, productes, serveis, operacions o canals de distribució;

c) estar periòdicament actualitzat i, en tot cas quan es produeixin esdeveniments o novetats importants en la gestió i l'activitat del subjecte obligat. La UIFAND pot emetre directrius sobre què es consideren mesures adequades considerant les particularitats i la grandària dels subjectes obligats. 

2. L'ERI ha de posar-se a disposició de la UIFAND immediatament quan aquesta ho requereixi. (...)" 

Com hem vist, l'ERI s'ha de documentar per escrit i contenir el contingut mínim que el Reglament de la Llei 14/2017, en el seu article 3, desenvolupa:

  • la naturalesa, diversitat i complexitat dels seus negocis
  • els seus mercats objectius
  • el nombre de clients i beneficiaris efectius ja identificats com de risc elevat
  • les jurisdiccions a les quals es troba exposat
  • els canals de distribució
  • els resultats de l'auditoria interna, si escau
  • el volum i la grandària de les seves operacions
  • els productes i serveis
  • els fluxos monetaris amb cada jurisdicció amb què opera 
  • la tipologia de societats o entitats...

Els subjectes obligats poden completar aquesta informació amb altra obtinguda de fonts rellevants, internes i externes, com estudis de risc nacionals, llistes publicades per organitzacions intergovernamentals o governs nacionals, informes d'avaluació o sobre tipologies de blanqueig o finançament del terrorisme publicats pel GAFI o organismes equivalents com el Moneyval.

Així mateix,  l'ERI s'ha d'actualitzar periòdicament, un mínim de cada 3 anys si no succeeixen canvis significatius. També haurà d'estar a disposició de la UIFAND, quan així ho requereixi.

Però, hem de recalcar que, no realitzar l'ERI es considera una infracció molt greu de les que preveu la Llei amb sancions que poden arribar als 300.000 euros per a les persones físiques, o fins a 1 milió d'euros per a les persones jurídiques. I no fer-lo de forma adequada o suficient, es considera infracció de tipus greu, sancionat amb multes de fins a 25.000 euros en el cas de persones físiques o de fins a 90.000 euros per a persones jurídiques.

Sabem que pot ser complexe la confecció de l'ERI. Per això SD COMPLIANCE es posa a la teva disposició. Si tens qualsevol dubte consulta'ns.