L'Estudi de risc Nacional

2021-01-26

L'Estudi de risc Nacional és una autoavaluació que permet al país detectar les eventuals mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme i engloba les autoritats competents i els principals actors financers i no financers.

Andorra s'ha compromès de manera proactiva amb la comunitat internacional a través d'una sèrie d'acords concrets i de reformes normatives, a esdevenir un centre financer de rellevància i de prestigi internacionals. Això ha marcat el camí de la transformació d'Andorra en el decurs de la darrera dècada.

Aquest compromís amb la comunitat internacional es va posar a prova amb el cas Banca Privada d'Andorra (BPA) a l'any 2015, que va accelerar les reformes estructurals del Principat. 

El Pla d'acció d'Andorra per a reduir el risc de BC/FT està basat en l'àmbit sectorial i inclou iniciatives transectorials, i també iniciatives específiques per a cada sector. La seva aplicació ha reduit de manera significativa la vulnerabilitat de tots aquests en matèria de BC/FT.

Per tant, Andorra, a través de l'Estudi de risc Nacional ha analitzat en detall el risc de BC/FT per a cada sector econòmic. El sector dels serveis financers, que representa el 22% del PIB d'Andorra, és, de lluny, el més rellevant i està constituït per quatre subsectors: banca, gestió d'actius financers, assegurances, i altres (principalment serveis financers postals). A més a més del sector financer, també s'ha analitzat el risc per a les professions no financeres. Als efectes d'aquesta anàlisi s'han considerat les professions no financeres les següents: advocats, notaris, economistes, comptables externs, auditors, assessors fiscals, gestories, establiments de joc d'atzar, agents immobiliaris, concessionaris de cotxes, i comerciants amb pedres i metalls preciosos. .

L'Estudi de risc Nacional 

Per què un Estudi de risc Nacional?

Periòdicament Andorra és avaluada pel Moneyval (el Comitè d'experts del Consell d'Europa per a l'avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme), que es basa en l'anàlisi de les Recomanacions i la metodologia d'aplicació elaborada pel Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI), Aquest cos intergovernamental, en la seva Recomanació 1, suggereix als països que identifiquin, avaluïn i comprenguin els riscos de BC/FT als que estan exposats i apliquin un enfocament basat en el risc; i la millor manera de fer-ho és precisamentent realitzant un Estudi de risc Nacional.

L'Estudi de risc Nacional de 2016 establia que s'havia de renovar al cap de tres anys. Aquest passat mes de juliol la UIFAND, ja ha enviat els qüestionaris als diferents subjectes obligats, a fi de poder disposar de dades, tant qualitatives com quantitatives, dels diferents sectors i activitats i així obtenir la informació per poder detectar noves amenaces i vulnerabilitats del sistema, i distribuir els recursos de prevenció i lluita contra el blanqueig de la forma més eficient possible. 

Aviat es publicarà els resultats.