Què és la UIFAND?

2021-01-19

La UIFAND és l'òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva.

La UIFAND exerceix les funcions següents: 

a) dirigir i impulsar les activitats de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d'armes de destrucció massiva. A aquest efecte, la UIFAND emet comunicats tècnics, de compliment obligatori i amb recomanacions/orientacions que consideri oportunes. 

b) sol.licitar qualsevol informació o documents als subjectes obligats en l'exercici de les seves funcions.

c) realitzar inspeccions in situ per verificar el compliment de la normativa vigent, així com, per a l'anàlisi dels dossiers i expedients concrets que la UIFAND determini; 

d) demanar i enviar a les autoritats competents informació que sigui transcendent per l'exercici de les seves funcions; 

e) recollir, reunir i analitzar les declaracions dels subjectes obligats, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets; 

f) realitzar una anàlisi operativa centrada en casos individuals i objectius específics o d'informació seleccionada adequada i l'ús previst de la informació després de la seva transmissió; 

g) realitzar una anàlisi estratègica que examini les tendències i pautes del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme; 

h) ordenar el bloqueig de les operacions que estimi oportunes per considerar que, a la llum de les investigacions realitzades en l'exercici de les seves funcions, hi ha indicis d'un acte de blanqueig o de finançament de terrorisme; 

i) cooperar amb altres organismes estrangers equivalents; 

j) sancionar les infraccions administratives lleus establertes per la Llei; 

k) trametre a Govern els dossiers instruïts en què apareixen fets que poden ser constitutius d'una infracció administrativa greu i molt greu, acompanyats d'una proposta de sanció; 

l) trametre i rebre informació de l'Autoritat Financera Andorrana i d'altres entitats de l'Administració, en el marc d'una relació de cooperació mútua, que sigui transcendent per l'exercici de les seves funcions;

m) sotmetre al Ministeri Fiscal els casos en què apareixen sospites raonables de la comissió d'una infracció penal; 

n) arxivar els casos restants i conservar-ne els dossiers durant un període mínim de deu anys; 

o) sotmetre al Govern propostes legislatives o reglamentàries relatives a la detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva, així com prestar-li assessorament en la matèria; 

p) elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per tal d'avaluar l'eficàcia de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva; 

q) designar l'organisme autoregulador o el col·legi professional de l'activitat de què es tracti com l'organisme a qui els subjectes obligats no financers han d'informar en primera instància; 

r) exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic.

Amb la UIFAND  i la normativa vigent, el Principat d'Andorra reforça encara més el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d'adaptació constant de la legislació a l'evolució dels estàndards internacionals, d'acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d'Andorra.