Canvis en la llei 14/2017 de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme

2022-01-07

El passat 3 de gener es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la LLei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

A través d'aquesta LLei s'incorporen a l'ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva europea-.

Les modificacions que destaquem són les següents:

1. S'hi incorporen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis d'actius virtuals. Aquests serveis inclouen l'intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries; l'intercanvi entre una o més formes d'actius virtuals; la transferència d'actius virtuals; la custòdia o l'administració d'actius virtuals o instruments que permeten el control d'actius virtuals; i els serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d'un actiu virtual per part d'un emissor.

2. Es regula l'accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d'Associacions i en el Registre de Fundacions, i s'elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d'acreditar un interès legítim.

3. Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d'Andorra declaren en aquest Registre les dades d'identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. L'accés a aquesta informació es limita a la UIFAND i a altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats.

4. Es regula específicament l'accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra. La UIFAND i altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats accedeixen a la informació i la documentació notarial i cadastral que pugui identificar els propietaris de béns immobles en territori andorrà.

Si us afecta aquests canvis en la legislació, a SD COMPLIANCE tenim un equip d'experts que han desenvolupat mètodes adequats per a qualsevol subjecte obligat, sobre tot per les petites i mitjanes empreses. Així que, compteu amb la nostra ajuda per incorporar-los al vostre negoci.