Estudi de Risc de les Organitzacions sense ànim de lucre andorranes

2021-05-31

El passat 26 de maig la UIFAND va publicar l'Estudi de risc de les OSALs . En ell determina el risc i quines són les mancances d'aquests organismes en la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.
Aquest estudi és el primer d'aquestes característiques realitzat a Andorra i creiem que una eina indispensable per conèixer de primera mà quines mesures de mitigació portar a terme i quins mecanismes utilitzar per protegir-se.
Com sabem, és internacionalment reconegut que les entitats sense ànim de lucre són vulnerables a ser utilitzades pel finançament del terrorisme, el que fa tant interessant poder disposar de dades reals i saber amb veritable rigor quina és la situació actual en el nostre país.

En les conclusions de l'Estudi es desprèn que les OSALs tenen una vulnerabilitat de risc global mitjà. Però, donades les característiques d'aquest sector, es considera que el risc de finançament de terrorisme és mig baix. Tot i això, aquest risc ha de ser mitigat i controlat. I, per fer-ho, la UIFAND proposa:

1. Mesures de mitigació a implementar per les OSALs

Es destaca a l'Estudi que el 8 de juliol del 2019, que la UIFAND va publicar una nota informativa adreçada al sector de les OSALs que recollia les possibles bones pràctiques a implementar per part del sector i que, en gran mesura, es troben reproduïdes en les seves conclusions. Són les següents: 

  • Cada OSAL hauria d'elaborar la seva pròpia avaluació de les amenaces i les vulnerabilitats a les que es troba exposada i adoptar les corresponents mesures de mitigació de riscos. Aquestes han de comprendre necessàriament l'aplicació de la deguda diligència als donants i els beneficiaris, dintre de les seves capacitats, així com l'establiment d'un mètode robust de conservació i documentació de les donacions. 
  • Establir sistemes de comprovacions per assegurar-se que els empleats, col·laboradors, voluntaris i beneficiaris no estan relacionats amb el finançament del terrorisme i/o vinculats a persones, grups o organitzacions terroristes, especialment, mitjançant la revisió periòdica de la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Així mateix, establir polítiques internes amb els criteris de selecció que permeti tenir un bon coneixement de la trajectòria i reputació dels empleats,col·laboradors i voluntaris. 
  • Assegurar un major control de l'origen dels ingressos i el destí de les despesesmitjançant l'aprovació del pressupost anual per l'òrgan de govern. Tant el pressupost com la liquidació, amb la corresponent documentació de suport, haurien d'estar a disposició de tots els membres de l'òrgan de govern. 
  • Elaborar uns plans de formació per als empleats, col·laboradors i voluntaris, principalment per aquells que participen en la recol·lecció i el desemborsament de fons, per que adquireixin coneixements suficients relacionats amb la lluita i la prevenció de FT i siguin capaços de detectar els possibles indicadors.

2. Mesures de mitigació a nivell nacional

Arrel de l'estudi realitzat s'ha deixat palès que els Registres d'Associacions i de Fundacions, autoritats que incorporen la major part de les OSALs andorranes, es limiten únicament a donar publicitat de l'existència de les mateixes. La informació que s'hi troba continguda és, en nombroses ocasions, incomplerta, incorrecta o obsoleta. A més a més, el termini de deu anys d'inactivitat per donar de baixa a una associació pot resultar excessiu i contraproduent. 

En aquest sentit, s'ha de dotar als Registres de les eines adequades (tant informàtiques, com d'efectius i procediments) per mantenir una base de dades actualitzada (evitant d'aquesta manera tenir registrades entitats no actives) i amb informació acurada. En relació amb l'anterior, s'ha de proporcionar als Registres la formació pertinent en matèria de PBC/FT.

  • Com s'ha mencionat en el punt anterior, donat que els Registres oficials tenen una tasca merament de publicitat, es desprèn la necessitat de fomentar el desenvolupament de mesures que permetin homogeneïtzar l'adopció d'estàndards i bones pràctiques en el si del sector, generar fòrums de debat, de representació, de coordinació de tasques i de formació.
  • Tot i que el sector de les OSALs presenta un risc mig-baix de finançament de terrorisme, tenint en compte l'impacte en la materialització d'aquest risc, s'ha de reforçar la cooperació entre els diferents actors, tant entre les autoritats (Registre d'Associacions, Registre de Fundacions, Cos de Policia, Departament de Tributs i Fronteres, UIFAND, etc.), com amb el sector d'OSALs, a fi d'assegurar la transparència del sector i disposar d'eines suplementàries per poder identificar la seva utilització per finançar el terrorisme, així com establir un marc normatiu i de supervisió més adequat tot tenint en compte els coneixements i les sensibilitats del sector.
  • Donades les característiques de les OSALs que presenten un major risc de ser utilitzades per finançar el terrorisme, sembla pertinent establir que precisament aquestes estiguin subjectes a determinats preceptes de la Llei 14/2017 com són, principalment, l'obligació de realitzar un estudi de risc individual (art.5), la de comunicar les operacions sospitoses que hagin pogut detectar a la UIFAND (art.20) o la realització d'una auditoria externa en matèria de PBC/FT, a més a més de mantenir les obligacions de la disposició addicional primera de la llei.
  • Relacionat amb l'apartat anterior, establir un sistema de supervisió de les OSALs que representen major risc de ser utilitzades per finançar el terrorisme i realitzar un seguiment de la resta de les OSALs. En el marc d'aquesta supervisió és primordial dur a terme, de forma periòdica, una actualització d'aquest estudi i de les seves dades, amb la finalitat de detectar possibles canvis pel que fa a l'estatus de les OSALs que puguin entrar o sortir de la categoria d'OSALs amb risc baix o mig de FT, o trobar noves casuístiques.
  • Establir un pla de formació per tal d'assegurar-se que totes les OSALs i, essencialment, les que presentin un risc mig de FT, adquireixin els coneixements actualitzats i adaptats al seu sector.- Desenvolupar l'article 14.1 del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques per permetre a les associacions i fundacions presentar al Registre els formularis i les sol·licituds d'accés a la informació sobre els beneficiaris efectius per mitjans telemàtics.

SD Compliance es posa a la vostra disposició per qualsevol informació o formació sobre com desenvolupar un bon protocol de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per a la vostra entitat sense ànim de lucre. Ja sabeu, estem aquí per ajudar-vos