Memòria d'activitats de la UIFAND any 2020

2021-03-30

El passat 16 de març, la UIFAND va presentar la Memòria de les seves activitats realitzades durant l'any 2020. És una de les seves funcions: elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per l'avaluació de l'eficàcia del sistema de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva (art.55.2.p) de la Llei 14/2017).

Segons ens indiquen en aquest document, el fet que el 2020 s'hagi convertit forçosament en un any singular degut a la pandèmia, aquest fet no ha relaxat l'activitat de la UIFAND, sinó que ha continuat treballant amotllant-se a la situació mundial.

Dos són els principals referents que volem destacar i que són presents en la Memòria:

  1. El tercer informe de seguiment, en termes de la 5a ronda d'avaluacions del Moneyval.
  2. El nou Estudi de Risc Nacional (ERN) 2020.


 "Reformular les noves i futures expectatives adequades a la nova realitat social i econòmica" 

Cinquena ronda d'avaluacions del Moneyval - El resultat tant significatiu de les millores constatades i aprovades a Andorra, va comportar que, en el 59è Ple del mes de desembre de 2019, el Principat hagi de presentar l'Informe de seguiment, enlloc del mes de desembre de 2020 com corresponia, sis mesos més tard, el mes de juliol de 2021.

Aquest fet, fa que es continuï treballant per revertir les 3 anotacions parcialment complertes que resten de les 40 Recomanacions del GAFI. En concret, són aquestes:

  • la Recomanació número 8, relativa a les organitzacions sense ànim de lucre;
  • la Recomanació número 31, que es refereix als poders de les autoritats de perseguiment penal i de les autoritats encarregades de les investigacions;
  • i la Recomanació número 36, en relació als instruments internacionals quant a la cooperació internacional.

Aquestes tres Recomanacions estan vinculades directament: la primera, al Ministeri de Justícia i Interior pel que fa al control i l'anàlisi del risc que presenten aquest tipus d'organismes - les associacions i les fundacions bàsicament -: la segona, a les autoritats judicials i la possible modificació del Codi penal, del Codi de procediment penal i l'aprovació d'una Llei de cooperació judicial internacional: i finalment, la tercera, al Ministeri d'Afers Exteriors pel que fa als convenis internacionals, pendents de signar i/o ratificar.  


Estudi de Risc Nacional (ERN) 2020 -  Segons explica la UIFAND, aquestes són les diferents etapes de l'Estudi:

  1. El passat 21 de gener de 2020 i prèvia convocatòria, es va presentar públicament amb assistència ministerial, els eixos vertebradors per la configuració del ERN 2020
  2. Un cop obtingut aquest cabal d'informació de part dels subjectes obligats, així com dels distints ministeris i altres organismes de l'administració que també hi participen, efectuar-ne l'anàlisi intern a l'objecte de disposar de la primera avaluació global de l'Estudi.
  3. Seguidament es programà una ronda de reunions sectorials amb tots els subjectes obligats. En concret, aquesta es va celebrar de forma telemàtica entre els dies 16 i 19 de novembre de 2020, i va servir per, d'una banda, facilitar a cadascun dels participants les primeres conclusions relatives al seu sector, a l'objecte de discutir-les, i d'altra banda, definir encara millor, tots els paràmetres analitzats. 
  4. Novament, caldrà revisar el global de la informació obtinguda, i començar la transcripció i la redacció de l'Estudi.
  5. Finalment, s'incorporarà la redacció del Pla d'Acció que se'n derivi i que defineix les accions de mitigació i propostes de millora dels dèficits detectats, a desenvolupar seguidament.

Tinguem una mica de paciència. Aviat tindrem els resultats. SD Compliance us informarà!