Eines de bon compliment normatiu

2021-06-25

Les primeres normes internacionals que van afectar directament a les responsabilitats dels Compliance Officers van ser la ISO 37001 de sistemes de gestió anti-suborn i la ISO 19600 de sistemes de gestió de compliance, ambdues publicades a l'any 2014. Van suposar un important avanç en la definició de les tasques i requisits que ha de complir el responsable del compliment normatiu.

Ara, durant aquest any 2021, s'han de publicar noves normatives que també afectaran a la professió de Compliance Officer, com:

  • la ISO 37301 de sistemes de gestió de compliance que, a més de ser una norma certificable, amplia i millora l'anterior - aquesta norma ja ha estat publicada durant el mes d'abril.
  • la ISO 37002 de sistemes de gestió de denuncies d'irregularitats
  • i la ISO 37000 de guia per a la governança de les organitzacions

Compliance significa compliment d'obligacions. Obligacions que poden ser imposades de forma externa (legislació, contractes...) o les que assumeix de forma voluntària l'organització. Per tant, queda clar que una adecuada cultura corporativa genera confiança i aporta valor reputacional.

Un comportament ètic, un acompliment eficaç i una administració responsable de les organitzacions ens porta a assolir alguns dels objectius de l'agenda 2030 plantejada per les Nacions Unides. I, per ajudar-nos comptem amb totes aquestes noves normes, que són un pas més en la gestió de compliance. És a dir, són un indicador de la importancia que té el compliment normatiu com a base per cultivar la integritat de les persones, i no utilitzar-se, només, com a eina de control o penalització.