Polítiques internes i procediments de control

2021-03-02

La normativa andorrana en matèria de prevenció de blanqueig i de finançament del terrorisme (PBC/FT), en consonància amb els estàndards internacionals sobre la matèria, ha vingut establint la necessitat dels subjectes obligats a que el compliment de la mateixa comptin amb procediments i òrgans de prevenció adequats.  

En aquesta línia, l'article 17 del Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017 de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme estableix una sèrie d'obligacions als subjectes obligats com són les de tenir:

  • política d'admissió de clients basada en l'avaluació i la gestió dels riscos;
  • diligència deguda respecte a la identificació del client i el beneficiari efectiu;
  • obtenció de la informació i verificació de la identitat del client i del beneficiari efectiu;
  •  mesures de confidencialitat, conservació de documents i actualització de dades;
  • canal  i procediment intern de comunicació d'indicis de possibles infraccions a nivell intern;
  • canal i procediment intern de comunicació d'operacions sospitoses a la UIFAND;

Per tant, tenim obligacions en aprovar i aplicar polítiques i procediments de prevenció, en establir òrgans adequats de control intern responsables de l'aplicació d'aquells i en aprovar , en definitiva, un manual de prevenció.


Un manual que és un document escrit, que ha d'estar a disposició dels empleats i s'ha d'elaborar prenent en consideració la grandària del negoci. Ens ha de permetre gestionar i mitigar els riscos identificats, tant per les autoritats o bé per nosaltres, com subjectes obligats.

Aquest manual de prevenció ha de ser aprovat per l'alta direcció i la de l'òrgan d'administració.

A SD COMPLIANCE tenim un equip d'experts que han desenvolupat mètodes adequats a qualsevol subjecte obligat, sobre tot per les petites i mitjanes empreses. Així que, compteu amb la nostra ajuda per incorporar al vostre negoci unes bones polítiques internes i uns bons procediments de control.