Vocabulari que utilitzem en la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

2021-03-23

Molts clients, quan fem una presa de dades inicials, no entenen el llenguatge de la prevenció de blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme i, si anem a les definicions de la LLei 14/2017, del 22 de juny, la cosa es posa encara més complicada. 

A continuació us donem un resum dels principals conceptes que us ajudarà a entendre i a realitzar la implementació en el vostre negoci del sistema de prevenció en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Comencem!

Subjectes obligats: Són les persones físiques o jurídiques que, en l'exercici de la seva activitat professional ó financera, estan sotmeses a la legislació i al seu obligat compliment. 

A la nostra pàgina web, a la secció de SD Compliance informa, us oferim una secció sobre qui són els subjectes obligats a la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de fons i finançament del terrorisme. Consulteu-la!

Fons: És el cabal de què pot disposar una persona física o jurídica . És a dir, els actius financers o béns, que poden ser materials o inmaterials, mobles o inmobles, títols o instruments jurídics que certifiquen la propietat o un interès sobre els mateixos, interessos, dividends o qualsevol altre tipus de benefici... Una de les mesures de diligència deguda més importants en el sistema de prevenció és l'avaluació, comprensió i obtenció d'informació sobre l' origen dels fons, objecte de la relació de negoci amb el nostre client.

Diligència deguda:  Són les actuacions d'identificació i verificació del client, beneficiari efectiu, avaluació i aplicació de mesures de seguiment als clients. Sense aquestes mesures no hi ha sistema de prevenció i, per tant, estarem incomplint la legislació vigent.

És de suma importància, doncs les mesures de diligència deguda s'han d'aplicar abans d'iniciar la relació de negoci amb el nostre client.


Relació de negoci: és la relació que iniciem amb el nostre client, a nivell empresarial, professional o comercial que està vinculada a la nostra activitat professional i que, en el moment en el qual s'estableix el contacte, pretén tenir una certa durada.  

Beneficiari efectiu:  És la persona física per compte de la qual es realitza l'operació. També, en últim terme, és la que té la propietat o control d'una persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta d'un percentatge suficient d'accions o participacions superior al 25%. Hem de tenir en compte que, en cas que, no s'identifiqués a les persones, o que hi hagués dubtes que la que ha estat identificada fós el beneficiari efectiu, considerarem beneficiari efectiu les persones que exerceixin la direcció efectiva.

Persona políticament exposada (PEP):  És aquella persona que exerceix o ha exercit funcions públiques importants. Són també considerats PEP's, familiars com el cónjugue, fills i els seus cónjugues i pares de persones públicament exposades.

Persones reconegudes com afins són les persones físiques de les que sigui notori que són beneficiaris efectius d'una entitat jurídica o una altra estructura jurídica juntament amb alguna persona considerada PEP, o que mantenen amb elles qualsevol altre tipus de relació empresarial estreta.

Països d'alt risc: Es consideren països d'alt risc de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme aquells determinats mitjançant un comunicat tècnic per la UIFAND, qui ha de prendre en consideració els països i les jurisdiccions designades com a no cooperatius o amb deficiències estratègiques pel GAFI o la Comissió Europea.

Tenir clara la definició d'aquests principals conceptes, pot ajudar-nos a una millor comprensió del sistema de prevenció a implementar en el nostre negoci. 

Compteu amb SD Compliance!